זכויות למתקשים להחזיר משכנתא כראוי

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בכל שנה נקלעות אלפי משפחות לחובות לבנקים בשל קשיים בהחזרי משכנתאות. לפיכך, הכנסת חוקקה מספר חוקים שנועדו לסייע לאנשים שלווים משכנתאות ומתקשים בהחזרים, בכדי להימנע ממצב בו יאבדו את ביתם.

זכאות לסיוע למתקשים בהחזרי המשכנתא

"חוק הגנה על נוטל הלוואות לדיור" נחקק מתוך מטרה לסייע ללווי המשכנתאות שנקלעו לקשיי החזרים. במסגרת החוק הוקמה ועדה המסייעת להם, ובה חברים נציג משרד האוצר, נציג הבנק ממנו נלקחה המשכנתא ונציג משרד הבינוי והשיכון.

בסמכותה של הוועדה להקל בפירעון התשלומים של החזרי המשכנתא עקב המצב הכלכלי של הלווים. כל זאת בתנאי שההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע מהמדינה ולא מכספי הבנק. על כן, אדם שלווה כספים למשכנתא אך ורק מכספי הבנק לא יוכל להיעזר בוועדה.

במקביל לוועדה המסייעת, הוקמה ועדת ערר בהרכב דומה של חברים, המטפלת בכל ענייני הערעורים עקב חוסר שביעות רצון לווי המשכנתאות מהחלטות הוועדה הראשונה.

הסדרת פיגורים בתשלומים לפני הוצאה לפועל

בבקשה לביצוע משכנתא על דירת מגורים לאדם יחיד או למימוש משכון אודות זכויות הלווים בקשר לדירה לאדם יחיד, לא תינתן אפשרות להגישה ללשכת ההוצאה לפועל, אלא רק במידה וחלפו 6 חודשים ממועד ההלוואה, כשמתקיימים התנאים הבאים:

  • במידה שנקבע בהסכם ההלוואה כי חוב המשכנתא ייפרע בתשלומים, התשלום אותו שילם הלווה בתוך 6 חודשים ממועד התשלום הראשון שלא שולם, ייזקף על חשבון התשלום שלא חויב.
  • במידה שבהסכם ההלוואה לא נקבע כי החוב ייפרע במספר תשלומים, החל מהמועד בו לווה המשכנתא היה חייב לפרוע את החוב, אך הוא לא נפרע במלואו עד שחלפו כל 6 החודשים ממועד התשלום הראשון שלא שולם.

קבלת אזהרה על פיגור בתשלום המשכנתא

במידה שהחוב לא הוסדר בתוך 6 חודשים ממועד לקיחת ההלוואה, הבנק יכול להתחיל בהליכים של הוצאה לפועל. בקשה זו תוגש בשלב הראשון לביצוע החוב שנמצא בפיגור בלבד ולא על כל סכומי ההלוואה.

ללווה תישלח אזהרה ראשונית כי הוא חייב לשלם את החוב שבפיגור. אם לא תישלח אזהרה הוא יהיה זכאי לפרוע את כל חוב ההלוואה שלקח מהתמורה שיקבל בעקבות מכירת דירתו.

מכירת הדירה באופן עצמאי

הלווה יכול להודיע לרשם ההוצאה לפועל, תוך 20 יום ממועד האזהרה, כי הוא מעוניין למכור את דירתו באופן עצמאי לשם פירעון של כל חובות ההלוואה. במידה וכך הדבר, רשם ההוצאה לפועל ייתן הוראה לעיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 יום החל מקבלת ההודעה, ובתנאי שבעל החוב הבטיח כי בעד כספי מכירת דירתו הוא ישלם את מלוא החוב.

דירת המגורים לא תוכל להימכר לפני שרשם ההוצאה לפועל אישר את מכירתה.

זכאות לכך שלא ייגבה שכר טרחה מעורך דין

 מעבר לסכומי כסף המותרים בחוק, עורכי דין לא יגבו מבעלי חוב שכר טרחה לצורך טיפול במקרה. במקרה שסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים, ייגבה 10% מהסכום. אם סכום הפיגור הוא מעל 20,000 שקלים, ייגבה 8% מהסכום.

סכום הפיגור – הסכום שהצטבר לאחר שהכסף לא הוחזר במועדים שנקבעו בהסכם המשכנתא, פרט ליתרת ההלוואה.

  • שיעורי הריבית על החוב לא יהיו מעבר למותר בחוק.
  • הלווה רשאי לדון בפני רשם ההוצאה לפועל לפני ההוראה על פינוי דירתו.
  • הלווה רשאי לבקש ייצוג משפטי לפני הפינוי מדירתו.
  • זכות לדיור חלופי – הבנקים חייבים לספק דיור חלופי ללווה שלא עמד בתשלומי המשכנתא לפני שיפונה מדירתו.

למידע נוסף:

זכאות לסיוע ברכישת דירה