זכויות בעלי משקים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מרביתן של האגודות השיתופיות בישראל מסדיר את זכויות בעלי משקים במסגרת של חוזר שכירות בין חבר המושב (בעל המשק) לבין המושב עצמו, הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. חוזה השכירות הזה נקרא "החוזה המשולש", מכיוון ששותפים בו שלושה גופים. חוזה זה מגדיר בדיוק את הזכויות הכלכליות בעלי משקים, והוא מתחדש בכל תקופה של שלוש שנים.

הגופים השותפים לחוזה המשולש

  • מנהל מקרקעי ישראל: הבעלים הראשיים של כל המשקים החקלאיים בארץ.
  • הסוכנות היהודית: שוכרת את המשקים החקלאיים בארץ ממנהל מקרקעי ישראל, ומהווה את הגוף אשר מיישב במשקים.
  • המושב או האגודה השיתופית: מעבירים את זכויות בעלי המשקים לחברי המושבים עצמם.

זכויות "בר רשות"

זכות בר רשות היא זכות חוזית אשר נולדה מן החוזה המשולש, ועל כן היא מקנה אך ורק זכות שימוש במשקים ולא זכות קניינית. לפיכך עולה כי הזכויות על המשקים נתונות ברובן בידי המדינה, משום שהיא משכירה אותן לבעלי המשקים, אך קיימים מושבים בהם החוזים האלה מתבצעים ישירות בין בעל המשק לבין מנהל מקרקעי ישראל, ואז הזכויות של בעל המשק הן זכויות חכירה, כלומר המשק הוא שלו בלבד- הוא קנה את המשק. ישנם מושבים בהם זכויות בעלי משקים מוסדרות על ידי חוזה משולש, וישנם מושבים בהם זכויות בעלי משקים מוסדרות על ידי חוזה דו צדדי, אשר מתנהל בין מנהל מקרקעי ישראל לבין האגודה השיתופית או המושב עצמו. גם החוזה הדו צדדי מתחדש לאחר תקופה של שלוש שנים.

המטרה העיקרית של מנהל מקרקעי ישראל היא לשמר את היחידות החקלאיות (המשקים החקלאיים) כיחידות שלמות בפני עצמן, אשר אינן ניתנות לפיצול או לחלוקה בין אנשים. דבר זה נובע מתוך הרצון לשמר את המשקים החקלאיים כמות שהם ולהמשיך ולהגשים את הייעוד שלהם כמשקים חקלאיים. על כן, הנהלים המקובלים באגודות השיתופיות ובמושבים החקלאיים, הם להעביר את המשק ל"בן ממשיך"- אחד מבני משפחת בעלי המשק ולבן/בת זוגו.

זכויותיו של "בן ממשיך"

ההגדרה הרווחת של  "בן ממשיך" מתייחסת לבן אחד או לנכד אחד אשר הנחלה החקלאית נמצאת בידיו כתוצאה מההתחייבות של ההורים למסור לו את הנחלה (אין אפשרות לחזור מן ההחלטה) או כתוצאה מירושת הנחלה החקלאית. על ה"בן הממשיך" להקים בית בחלקת האדמה שליד בית ההורים, ולאחר לכתם עליו להישאר כבעל המשק החקלאי במקומם. החוק קובע כי את ה"בן הממשיך" יש למנות על ידי הוריו בעודם בחיים.

היכולת למנות "בן ממשיך" ו/או להוריש לו את המשק החקלאי נתונה בידי האגודה השיתופית. על כן ישנה חשיבות גדולה לחוזה המשולש או לחוזה הדו צדדי, מאחר והחוזים מסדירים את מערכות היחסים הפנימיות של חברי האגודה. החוזה הוא זה המאפשר לבני המשקים להמשיך וליהנות מהזכויות המגיעות לבעלי משקים.

זכויות מכירת המשק

לפני שאדם בעל זכויות במשק מוכר את ביתו ואת משקו, עליו לקבל אישור מהאגודה השיתופית ומהמושב את קבלתו של קונה המשק כמועמד לחברות באגודה, ותמיכתם בו בעת תהליך העברת זכויות המשק מהמוכר לקונה. בלי שתהיה הסכמה של האגודה השיתופית בנדון, מנהל מקרקעי ישראל לא יאפשר את העברת הזכויות אל הקונה. בנוסף, על הקונה לקבל את אישור המושב להיות חבר בו, על ידי ועדת קליטה במקום. במידה והדברים מאושרים, יכול בעל המשק להמשיך בתהליך המכירה. עליו לשלם מס שבח על חלק מהמכירה לרשויות המס, במידה ויש לו חובות, עליו לפרוע את כולן ועליו לשלם למנהל מקרקעי ישראל דמי הסכמה למכירה.