זכויות הורים במערכת חינוך

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

קיימת נטייה לחשוב כי מהרגע בו ההורים מכניסים את ילדיהם לגן או לבית הספר, האחריות לחינוכם עוברת לידיים של הגננת, המחנכת, המנהלת או משרד החינוך. זוהי סברה מוטעית מיסודה.

הורות היא מקצוע לכל דבר. הורים אשר מעוניינים להעניק חינוך טוב לילדם צריכים להיות מעורבים, מה שמצריך הבנה בדבר הדרך בה פועלת מערכת החינוך, התעמקות בסוגיות חינוכיות, הכרת זכויות ההורים בחינוך.

בנוסף לחוק זכויות התלמיד, המעניק לתלמידים מספר זכויות חשובות בחייהם בבית הספר, הורים לתלמידים נהנים מזכויות מסויימות המאפשרות להם להתערב במידה מסויימת בחינוך הילדים בבית הספר.

[addw2p name="family"]

חוק אפוטרופסות – זכות ההורים לדאוג לחינוך ילדם

עד שהילדים מגיעים לגיל 18, יחס ההורים אליהם הוא יחס של אפוטרופסות טבעית, שאינה זקוקה למינוי מטעם המדינה (או מכל גורם אחר, לצורך העניין). אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח ידו ועבודתו וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם וצמודה לה הרשות להחזיק בקטן ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. במסגרת חוק זה, להורים יש זכות לדאוג לחינוך ילדיהם ולבצע החלטות הקשורות לחינוכם.

זכות ההורים לבחור בזרם החינוך שבו ילמדו ילדיהם

במסגרת הזכות חופש הדת, ניתנת להורים הזכות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי, באם יבחרו. מימוש זכות זאת באה לידי ביטוי באפשרות של ההורים לבחור מסגרת לימודית לילדיהם –  האפשרות לבחור בין בית ספר ממלכתי, בית ספר ממלכתי-דתי ובית ספר פרטי.

לאחר תהליך רישומו של ילדם בבית הספר הקרוב למקום מגוריהם, רשאים ההורים לבקש את העברתו לבית ספר אחר. לצורך כך דרושה הסכמה של רשות החינוך המקומית.

זכות ההורים לקבל מידע הנוגע לתלמיד

משרד החינוך קבע כי בית הספר חייב לדווח להורים על פניית תלמיד ביוזמתו לשיחה עם פסיכולוג בית הספר, אלא במקרה שבו התלמיד ציין במפורש שאינו מעוניין בכך. אם נתקיימו למעלה משתי שיחות עם הפסיכולוג, יש ליידע את ההורים אפילו בניגוד לרצון התלמיד. ההורים ומנהל בית הספר חייבים לקבל דיווח על כל מקרה רגיש וחמור הנודע לפסיכולוג או למורה יועץ, בין המקרים: עבירה על החוק, קיום יחסי מין על ידי קטין והיריון.

זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד

ברגע שבית הספר קיבל מידע בנוגע לתלמיד המידע הוא חסוי ואין להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא אם ניתן אישור מההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.

כאשר נאסף מידע או נערכים סקרים בבית הספר, המחייבים את ציון זהותם של תלמידים קטינים, חובה לקבל את הסכמת ההורים להשתתפות התלמיד מראש ובכתב.

זכות ההורים להיפגש עם מורים

הורים רשאים להיפגש ולשוחח עם המורים שמלמדים את ילדיהם, עם המנהלים, עם העובדים הסוציאליים, עם היועצים החינוכיים ועם אחות בית הספר. לצורך כך מוטל על בית הספר לקבוע שעות ביקור וימי הורים.

זכות ההורים למעורבות בתוכניות לימודים

להורים יש זכות למעורבות בתכני הלימוד. ההורים רשאים לקבוע תוכן לימודים של 25% מהתוכנית הרגילה. לשם כך, על 75% מההורים בשכבה אחת להגיש הצעה בכתב למנהל בית הספר לפי בחירת ההורים. תוכנית ההשלמה מוגשת למנהל בית הספר.

זכות ההורים במקרה של הרחקת תלמיד

הרחקת תלמיד מבית הספר לצמיתות והעברתו למוסד אחר תוכל להיעשות רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. ההחלטה תוגש להורים בכתב, ומיד לאחריה רשאים ההורים והתלמיד לערער בכתב תוך 14 ימים מקבלת ההודעה. תלמיד לא יורחק עד להגשת ערער וקבלת ההחלטה בנדון.