זכויות הורים מאמצים בישראל

חוק הורים מאמצים קובע כי תושבי ישראל אשר קיבלו אישור לאמץ ילד אחד או יותר עד גיל 10, זכאים לקבל את אותן הקצבאות וההטבות הניתנות ליולדת. החוק נועד לספק להורים המאמצים ולילד תנאים נאותים, ולפצות אותם על אובדן הכנסה הנגרם כתוצאה מהאימוץ.

זכויות הורים מאמצים נועדו לאפשר לבני זוג חשוכי ילדים, או בני זוג שאינם מעוניינים להביא ילד לעולם, להקים משפחה ולגדל צאצאים בצורה הוגנת ומכובדת. זכויות אלה מכירות בהורים לילדים ללא קירבה ביולוגית כהורים לכל דבר הזכאים למענקים וסיוע מהמדינה, ולהגנה במקום העבודה.

מענק להורה מאמץ

מענק זה משולם לתושב ישראל שקיבל אישור לאמץ ילד עד גיל 10 שנים. להורים מאמצים שקיבלו לאימוץ יותר מילד אחד עד גיל 10 באותו היום, יש זכאות למענק הזהה למענק לידה המשולם בלידת תאומים או יותר. את שיעור המענק קובעים על פי הסכומים שהיו בתוקף ביום שבו ניתנה הודעת פקיד הרווחה לבית המשפט על מסירת הילד לאומנה למטרת אימוץ.

סכומי המענק נכון למרץ 2010

לילד הראשון במשפחה – 1,615 ש"ח

לילד השני במשפחה – 727 ש"ח

לילד השלישי במשפחה ויותר – 484 ש"ח

לשני ילדים שאומצו באותו היום (זהה למענק תאומים) – 8,047 ש"ח

*יש לקחת בחשבון כי מי שמאמץ את הילד של בן הזוג אינו זכאי למענק כספי.

דמי חופשה להורה מאמץ

מי זכאי לדמי חופשה?

עובד, שכיר או עצמאי אשר אימץ ילד עד גיל 10 והפסיק את עבודתו בגלל תהליך האימוץ, יהיה זכאי לדמי חופשה שזהים לכספי דמי הלידה בדומה לזכויות לאחר לידה של נשים יולדות. כל זאת בתנאי ששילם דמי ביטוח עבור פרק הזמן הנדרש בחוק. בני זוג המאמצים יוכלו לבחור מי מביניהם יהיה זכאי לתשלום עבור כל תקופת החופשה, או שיתחלפו ביניהם, ובתנאי שתקופת החופשה של כל אחד לא תפחת מ־ 21 ימים רצופים.

תקופת החופשה

מתי מתחילה תקופת החופשה?

תחילת חופשת האימוץ היא מיום קבלת הילד למטרת אימוץ, ולא מהיום שבו התקבל צו האימוץ בבית המשפט. אין אפשרות לדחות את תקופת החופשה. משפחת אומנה המבקשת לאמץ ילד שנמצא בטיפולה – חופשת האימוץ תחל ביום שבו אושר הזוג ככשיר לאימוץ הילד, וזהו "היום הקובע". לא ניתן לדחות את תקופת החופשה.

חישוב דמי החופשה

את דמי החופשה להורים מאמצים מחשבים על פי השכר המלא שקיבלו כעובדים שכירים או כעצמאים, בשלושת החודשים שקדמו ל־ 1 בחודש, שבו הפסיקו את עבודתם עקב קבלת הילד לאימוץ.

חישוב דמי החופשה ליום מחושב כך: ההכנסה הכוללת בשלושת החודשים, לחלק ב־ 90 (ובלבד, שהסכום אינו עולה על 1,345 ₪ ליום).

יש לקחת בחשבון כי הורה מאמץ הממשיך לעבוד לאחר קבלת הילד לאימוץ תישלל ממנו הזכאות לקבל דמי חופשה בתקופה זו.

הארכה או פיצול של תקופת החופשה

הארכה ופיצול תקופת החופשה (וקבלת דמי חופשה עבורה) תיתכן במקרים הבאים:

  • בשל אימוץ של יותר מילד אחד: להורים שאימצו באותו היום יותר מילד אחד עד גיל 10 יש זכות להאריך את תקופת חופשתם ולקבל דמי חופשה גם על ההארכה.
  • בעקבות אשפוז הילד המאומץ או ההורה המאמץ: להורים מאמצים יש זכות לפצל ולהאריך את חופשתם במקרה של אשפוז ההורה מקבל החופשה, או של הילד שאימצו, לתקופה של יותר מ– 15 ימים, בתוך תקופת החופשה הרגילה. הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז, כמפורט בחוק.

למי מגיעה קצבת ילדים?

קצבת ילדים מגיעה לתושבי ישראל שאימצו ילד. הזכאות לקצבה ניתנת מיום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ. במידה והאימוץ נעשה בחו"ל – מיום כניסת הילד לארץ. כדי לקבל את קצבת הילדים, ההורה צריך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת ילדים בגין הילד שאימץ. לתביעה יש לצרף מסמכים רלוונטיים כפי שנדרש על פי חוק.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום