הגשת תביעה בגין נכות? בדוק סוג ודרגת הנכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בחיי היום יום, המונח נכות נושא עמו סטיגמה משמעותית, לטוב ולרע, המופנית פעמים רבות כלפי אלו הסובלים ממנה.

ברבות השנים, התפיסה החברתית בנוגע לשאלה מיהו נכה, וכיצד ניתן לאמוד נכות ספציפית, השתנתה רבות, אך יחד עם זאת אין חולק על כך שנכות, מטבעה, מהווה גורם משמעותי המשפיע על איכות חייו של הסובל ממנה, ומסיבה זו זכותו של הסובל מנכות לקבלת הטבות מסוימות מעוגנת בחוקי מדינות רבות ברחבי העולם, ולרבות מדינת ישראל.

בישראל, הקביעה בשאלה מיהו נכה, אשר מהווה חלק אינטגרלי מהליך בדיקת הזכאות לקבלת ההטבות המוענקות לנכים מטעם החוק הישראלי, נתונה בידי הגוף המנהלי המוסמך לכך, דהיינו המוסד לביטוח לאומי.

לצורך כך, גובש נוהל מיוחד, אשר מטרתו להסדיר את ההליך המכיר בתושבי המדינה כנכים, ומשכך בזכאותם לקבלת ההטבות המוקנות להם בחוק.

מהו הנוהל להכרה באזרח ישראלי כסובל מנכות?

על מנת להיות מוכר כמי שסובל מנכות, האזרח עצמו מחויב להגיש בקשה רשמית לצורך הכרה בנכותו, על גבי טופס בקשה מתאים, וזאת ישירות למוסד לביטוח לאומי.

חוק הביטוח הלאומי מצדו מגדיר נכות כ"מגבלה עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה". משכך, נכות אינה חייבת להיות רק מהפן הגופני, ויכולה לבוא לידי ביטוי גם מהפן הנפשי.

לאחר מכן, גורמי המוסד לביטוח לאומי יזמנו את מגיש הבקשה לעבור בדיקה על ידי ועדה רפואית, אשר פועלת אף היא מטעם המוסד לביטוח לאומי. במסגרת ישיבתה של הוועדה, ייבחן מצבו הרפואי הכולל של הפונה, ובדגש על הליקוי ממנו הוא סובל, וזאת גם תוך התחשבות במסמכים הרפואיים הרלוונטיים אשר יוצגו בפניה.

לאחר שקילת כל הנתונים, ובמידה ושוכנעה כי מצבו של הפונה מצדיק זאת, יש באפשרותה של הוועדה להכיר בפונה כסובל מנכות, על כל המשתמע מכך.

סוגים שונים של נכות יכולים להיקבע על ידי הוועדה הרפואית

בשעה שנמצא, כי מצבו הבריאותי או הנפשי של הפונה מצדיק הכרה בו כסובל מנכות, יש באפשרות הוועדה הרפואית לבחור האם להגדירו כסובל מדרגת נכות זמנית, או מדרגת נכות קבועה, כפי שיובהר להלן.

דרגת נכות זמנית – דרגת נכות זו ניתנת לאדם הסובל מצורה כלשהי של נכות, פיזית או נפשית, אשר עונה על הנהלים הרלוונטיים המצדיקים הכרה בנכותו.

עם זאת, דרגת הנכות הזמנית, בשונה מדרגת נכות קבועה, ניתנת רק לאלו אשר הוועדה הרפואית קבעה כי מצבם הרפואי העכשווי אינו קבוע, וקיימת סבירות גבוהה כי הוא עתיד להשתנות בהמשך.

מסיבה זו, דרגת נכות זמנית ניתנת אך לתקופת זמן מוגדרת מראש, כאשר לאחר תום התקופה ההגדרה פגה באופן אוטומטי, אלא אם בבדיקה חוזרת נמצא כי מצבו הרפואי של הנבדק מצדיק את הארכת תקופת הנכות הזמנית, או לחילופין הכרה בו כבעל דרגת נכות קבועה.

יובהר, כי לאורך כל תקופת הנכות הזמנית הפונה מוכר כמי שסובל מנכות, ועל כן זכאי לקבלת מלוא ההטבות המוקנות לנכים בחוק, ולרבות קצבת נכות, בהתאם לאחוזי הנכות הזמנית אשר נקבעו לו.

דרגת נכות קבועה – במידה והוועדה הרפואית מצאה כי מצבו הרפואי של הנבדק הינו יציב, ולא צפוי להשתנות בעתיד, יש באפשרותה להכיר בו כסובל מדרגת נכות קבועה. אף כי בכל הנוגע להטבות המוענקות לנבדק אין כל הבדל בין דרגת הנכות הזמנית לבין דרגת הנכות הקבועה, הרי שדרגת הנכות הקבועה אינה פגה אוטומטית כעבור פרק זמן מסוים, כפי שנקבע מראש, והיא תקפה עד למועד פטירתו של הנבדק.