זכויות דייר בבית משותף

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בית משותף הינו בניין דירות שמתגוררות בו מספר משפחות, או יחידים שלא מנהלים אורח חיים משותף, אלא נפרד, וחולקים את אותו הבניין. דיירי הבניין חולקים שירותים ושטח משותפים כגון כניסה, לובי, מדרגות, מחסנים, חניה, מעלית וחצר.

זכויות הדייר בבית משותף נועדו על מנת להבטיח חיי שכנות טובה בין כל הדיירים בבניין דירות או בשכונה. בנוסף, יש החלטות עקרוניות כגון תוספות בניה ושיפוצים בשטחים הכללים השייכים לכלל דיירי הבניין שלכל דייר יש את הזכות לתת את דעתו על כך ולהשתתף בהחלטות.

אסיפת דיירים

אסיפת דיירים היא אסיפה של כל אנשים המתגוררים בבית המשותף, שבה מוחלטות החלטות משותפות לגבי ענייני הבניין השונים. ישנן החלטות בהן יש להגיע לרוב בלבד, ולעומתן יש החלטות שעל מנת לקבלן באופן סופי החוק קובע כי צריך לקיים רוב של לפחות שני שלישים.

ישנם שני חריגים בהם מחויבת הסכמה מלאה של כל דיירי הבניין ואין לקיים החלטה החורגת מתנאים אלה ללא הסכמתם המלאה של כל הדיירים. מקרה ראשון הוא שלילת זכויות בסיסיות מדייר שזכאי להן על פי החוק, הטלת חובות ותשלומים נוספים על דייר.

המקרה השני אוסר על הצמדה של רכוש משותף או חלקו לאחת הדירות ללא הסכמתו המפורשת של בעל הדירה, או הדייר המתגורר בה.

על אסיפת הדיירים להתכנס פעם בשנה לפחות, ובכל פעם שלפחות שלושה מדיירי הבנין דורשים. באסיפה הכללית נבחרים יושב ראש האסיפה, והנציגות שתורכב לא יותר מחמישה חברים. על מכנסי האסיפה להודיע על קיומה של האסיפה בצורה רשמית או כתובה במקום בולט בבנין שרואים אותו לפחות ארבעה ימים לפני מועד האסיפה המתוכנן.

בעל דירה רשאי להוסיף לאסיפה נושא לדיון יומיים לפני מועד האסיפה, והדיון בה יתבצע בתנאי שכל בעלי הדירות יסכימו לכך. יושב ראש האסיפה רשאי להכריע בסוגיות כאלה ואחרות במידה וההצבעה של האסיפה הכללית נסתיימה בשוויון קולות.

חוק המקרקעין

חוק המקרקעין קובע את חובותיו וזכויותיו של דייר בבית משותף. אדם שבבעלותו דירה בבית משותף, זכאי לתבוע מהנציגות או מבעל דירה אחרת תיקונים בדירת האחר, או ברכוש המשותף של הבית, במידה ואי ביצוע התיקונים הנדרשים עלולים להביא לפגיעה בערך הדירה או פיזית בדירה עצמה.

מצד שני, חייב בעל הדירה לאפשר לגורמים האחראים על כך לבצע את הבדיקות והתיקונים הנדרשים בדירתו על מנת לתקן, לשפץ, או להוסיף בניה במידה והוסכם על כך כחוק. במידה והתיקונים הללו גרמו לפגיעה בדירתו או בערך דירתו, זכאי הדייר או בעל הדירה לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם.

גזבר

לכל ועד מנהל של בניין משותף חייב להיות גזבר שקיבל את מינויו מחברי הבניין. על הגזבר לנהל את כספיו המשותפים של הבניין כחוק, להוציא קבלה על כל הכנסה, ולקבל חשבון בעבור כל הוצאה.

בכל אסיפת קהילה חייב הגזבר להביא את ספרי ניהול הכספים לאישור כללי של האסיפה והנציגות. הגזבר חייב לערוך בכל שישה חודשים מערך כספים עדכני ולפרסם תוצאותיו בפני חברי הבניין. בכל עת הוא רשאי לעיין בספרי הכספים של הבניין ועליו להציגו מידע רלונטי לבעל הדירה הדורש. בנוסף, מוטלת עליו החובה להפקיד ולמשוך את הכספים מחשבון בנק משותף על שם הבניין. שנת הכספים של הבניין הינה שנה אזרחית מלאה.

דיור מוגן

דיירים החיים בשכירות תחת חוק הגנת הדייר נחשבים לדיירים בדיור מוגן. זכויות דיירים בדיור מוגן בדמי מפתח שונות מהזכויות המוקנות לדיירים בשכירות והן כוללות, בין היתר, איסור פינוי הדייר במקרים מסויימים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון.