חישוב אחוזי נכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חישוב אחוזי נכות נעשה בדרך כלל בידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, ובלבד שהעותר אינו יוצא משרד הביטחון או צה"ל. הוועדה, המונה רופא, המופיע כפוסק רפואי, ולעיתים גם שני מומחים בתחום בו העותר הגיש תביעתו.

הוועדה יכולה לדרוש מן העותר בדיקות רפואיות נוספות ו/ או חוות דעת מטעמה, של רופאים בלתי תלויים, אם כי רשאית היא לקבוע אחוזי נכות על סמך מידע רפואי כתוב בלבד.

היה והעותר נבצר מלהופיע בפני הוועדה בשל מצב רפואי נתון, רשאית הוועדה לבודקו במקום המצאו.

היא מתכנסת לדיון באופן די תכוף ומחליטה על מתן אחוזי נכות לפי קריטריונים הנקבעים על סמך מבדקים מסויימים לליקויים מסויימים, כאשר לכל ליקוי ישנו אחוז נכות רפואי מוגדר.

אם עותר מסויים הינו בעל כמה ליקויים אשר בגינם ניגש הוא לוועדה הרפואית לצורך קביעת אחוזי נכות, תחליט הועדה מהו ליקוייו העיקרי, אשר לו יינתן המשקל הראשוני, ואילו בעבור יתר הליקויים, יחושב אחוז הנכות מיתרת האחוזים לאחר הפחתת הליקוי העיקרי. לדוגמא: ליקוי ראשוני נקבע כ-40% נכות, אזי הליקוי הבא יחושב מה-60% הנותרים, וכן הלאה.

כמו כן, רשאית הוועדה לקבוע אחוזי נכות רטרואקטיביים, או מוגבלים בזמן עד לדיון מחדש. במקרים חריגים מאוד רשאית הוועדה אף לבטל את קביעתה בנוגע לאחוזי הנכות.

חישוב אחוזי נכות לעולם לא יהיה מצטבר ומתווסף עבור כל ליקוי ולעולם לא יעבור את מאת האחוזים. יחד עם זאת, ניתן לדרוש להגדיל בכל חצי שנה את אחוזי הנכות, בהתאם למצבו הבריאותי והנפשי של העותר.

זאת ועוד, בתוך רשימת המבדקים של הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, מופיעות גם פגיעות אשר בגינם לא יחושבו אחוזי נכות, שכן אין הם מפחיתים מכושר העבודה של העותר.

בנוסף, אם נקבע אחוז נכות מסויים בעבור פגיעה באיבר מסויים, לא יוגדל אחוז זה גם אם יהיה ליקוי נוסף באיבר זה.

הגדלת אחוזי נכות

היה ועותר נפגע מעבודה, יש באפשרותו להגדיל אחוזי הנכות אשר אושרו לו , באם כושר השתכרותו ועבודתו פחתו לכדי מחצית ויותר מלפני הפגיעה, לרבות במצבים של החמרה במצב העותר בעקבות אותה פגיעה. יתר על כן, אין תביעה בגין אחוזי נכות מעבודה קשורה לתביעה נכות כללית ולכן לא ניתן לדרוש אחוזי נכות בגין פגיעת עבודה בתביעת נכות כללית ולערבב בין הליקויים.

לעיתים מגיעה וועדה רפואית למסקנה, כי על פי המבדקים הקיימים, אין באפשרותה להחליט על אחוזי נכות, תהיה ההחלטה נתנוה לשיקול דעתם של המשתתפים בוועדה, נוכח הנתונים הקיימים והתחשבות במידת הפגיעה במקצועו ובהשתכרותו של העותר, אך החלטתה מוגבלת באחוזים ואינה יכולה לעבור את מאת האחוזים.

במקרה ועותר הוכר כ"נכה נזקק", כלומר הוכר כנכה לזמן כלשהו אשר במהלכו לא יכל להתפרנס מעבודתו או כל הכנסה אחרת, יוכל לקבל ולו לתקופה זמנית אחוז נכות מלא של מאה אחוז.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

ערעורים

נפגע, אשר נקבעו לו אחוזי נכות אשר אינם משביעים את רצונו, רשאי לערער על החלטה זו בתוך חודש ימים ממתן מכתב ההחלטה, כמו גם ערעורי הוועדה עצמה.

ערעור זה ייבחן מול וועדת עירעורים, אשר מורכבת משלושה רופאים, המורשים בידי משרד העבודה להיות חברי וועדה בביטוח לאומי. כמו כן, לוועדה רשות למנות יועץ נוסף, אשר אינו מהווה חוות דעת רפואית , אלא מומחה בתחומו.

אי התייצבות בוועדת ערעורים, יותר מפעם אחת וללא הסבר המניח את הדעת, ייגרור עיכוב במתן הגימלה המקורית, טרם הערעור.