זכויות אסירי ציון ומשפחות הרוגי מלכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מדינת ישראל מכירה בזכויות הרוגי מלכות ואסירי ציון ובני משפחותיהם בקבלת קצבאות ותשלומים מהמדינה עקב הנסיבות שקושרות את גורלם עם גורלה של מדינת ישראל.

אסירי ציון הם יהודים שביקשו לעלות ארצה ולא יכלו כתוצא מסירוב או איסור על רקע פוליטי של המשטר במדינה בה הם התגוררו. הרוג מלכות הינו יהודי שהומת על ידי משטר זר בדרך כלל בגלל היותו יהודי.

מדינת ישראל רואה באנשים אלו כשורשיה של המדינה, ובמשפחותיהם כנושאי הדגל של היהדות במדינת ישראל, ולכן המוסד לביטוח לאומי קובע על פי חוק קצבאות מסוימות הניתנות למימוש על ידי אסירי ציון עצמם ובני משפחותיהם של הרוגי המלכות.

בקשה להכרה

על מנת להיות מוכר כאסיר ציון או כבן משפחתו של הרוג מלכות יש למלא ולשלוח את הטופס המתאים לרשות המאשרת של משרד הקליטה. את הטופס ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח לאומי. את הטופס המלא יש לשלוח לגב' דבורה מנדלוביץ', לכתובת רחוב קפלן 2 בירושלים, מיקוד 91950 לכבוד הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון, משרד הקליטה.

תגמולים והטבות לאסירי ציון ובני משפחותיהם

אסירי ציון נהנהים מהזכויות הבאות:

אסירי ציון אשר מוכרים כנכים בעקבות המעצר ודרגת נכותם היא לפחות עשרה אחוזים, יכולים לקבל תגמול לפי הכנסה בנוסף לתגמול הרגיל אותו הוא מקבל עקב מעצרו או הגליותו.

זכאויות נוספות של אסירי ציון המוגדרים כנכים, הן הטבות בתשלומי ארנונה, דמי הבראה נוספים לאלו הזכאים להם על פי החוק לביטוח לאומי, ועזרה בשיקום, החלמה ומכשירים וציוד רפואיים.

אסירי ציון באשר הם, אשר הוכרו ככאלה על ידי הרשות המאשרת זכאים לתשלום של 2,246 ש"ח בכל חודש ליחידים, ולתשלום בסך של 3,369 ש"ח לזוג. גובה הקצבה הנוכחי נקבע בחודש אוקטובר של שנת 2008.

במידה ונפטר אסיר ציון שהוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יקבלו בניו, בנותיו, אלמנתו או אלמנתה מענק פטירה על סך של 8,074 ש"ח. מענק זה נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2010.

זכויות המשפחה של אסיר ציון: בן זוג של אסיר ציון או ילדיו זכאים לקבלת הבטחת הכנסה בגובה המשכורת של בן הזוג. במידה ואין לבן הזוג הכנסה קבועה, יהיו זכאים לקיצבה בגובה הבטחת ההכנסה המקובעת בחוק. גובה התגמול המירבי לו זכאים בני משפחתו של אסיר ציון לקצבה הוא 2,246 ש"ח ליחיד, ו3,369 לזוג.

תשלום הגמלה

הגמלה תשולם לאסירי ציון או בני משפחותיהם בעבור פרק הזמן שהחל מהראשון בחודש בו הוגשה הבקשה להכרת הזכאות על ידי הרשות המאשרת. התשלום החודשי ישולם לא יאוחר מה – 28 באותו החודש עבור כל החודש.

במידה וחל שינוי בכתובתו, או במספר חשבון הבנק של מקבל הקצבה עליו להודיע על כך לתחום אסירי ציון של המוסד לביטוח לאומי בצירוף אישור מהבנק או המחאה מבוטלת על ידי מילוי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים, אותו ניתן להשיג במשרדי המוסד לביטוח לאומי או להורידו מהאתר של המוסד לביטוח לאומי.

ליצירת קשר

ניתן להתקשר לטלפון מספר: 02-6463217 בין השעות 1 ל – 3 בצהריים,

או לשלוח מכתב לכתובת שדרות וויצמן 13 ירושלים, מיקוד 91909,

לכבוד המוסד לביטוח לאומי, התחום לאסירי ציון.