זכויות הלוקים בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)

התעלה הקרפלית היא תעלה המכילה את העצב המדיאני וממוקמת באזור שורש כף היד. תסמונת התעלה הקרפלית נגרמת בשל לחץ מוגבר בתעלה. הלוקה בה סובל מתסמינים שונים ובהם העדר תחושה ביד הפגועה וכן חולשה, כאבים, זרמים ונימול.

הלוקים בתסמונת עשויים להיות זכאים לגמלאות שונות, מטעם מוסדות המדינה, כתלות בדרגת נכותם ובפגיעה בכושרם לעבוד.

זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

זכויות נפגעי עבודה

יוענקו ללוקה בתסמונת התעלה הקרפלית, אם יש קשר סיבתי בינה לבין עבודתו. הקשר מוכח, בדרך כלל, באמצעות הצבעה על ביצוע פעילות מוטורית הדורשת החזקת כפות הידיים בתנוחה מסוימת, או חזרה על תנועות מסוימות שוב ושוב, כגון שימוש רב במקלדת או עכבר למחשב, הפעלת כלי עבודה רוטטים, החזקת הגה במהלך נהיגה אינטנסיבית וכדומה.

דמי פגיעה

דמי פגיעה הינם פיצוי על אובדן שכר או הכנסה, בשל העדר יכולת לעבוד, למשך תקופה מקסימאלית של 13 שבועות.

גמלת נכות מעבודה

תשולם ללוקה בתסמונת, שנקבעה לו נכות רפואית צמיתה. דרגת הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית, בהסתמך על חומרת הליקוי ועל מידת הפגיעה בכושר העבודה.

בהתאם לדרגת הנכות הרפואית הצמיתה המשוקללת, הלוקה בתסמונת זכאי לאחד מבין השניים:

1. מענק נכות מעבודה: מענק חד פעמי, עבור דרגת נכות בשיעור של עד 20%.

2. קצבת נכות: קצבה חודשית, שתשולם ללוקה בתסמונת עד לסוף חייו, או עד להגיעו לגיל הפרישה, אז הוא רשאי לבחור לקבל קצבת זקנה במקומה.

גמלת נכות כללית

תשולם ללוקה בתסמונת, שטרם הגיע לגיל פרישה, בתנאים המצטברים הבאים:

1. ועדה רפואית קבעה לו, בשל כל המחלות והליקויים מהם הוא סובל, דרגת נכות משוקללת,שהיא אחת מאלה:

o 60% נכות.

o 40% נכות, אם מתוכם לפחות 25% בגין ליקוי אחד בלבד.

o 50% נכות – לעקרת בית.

2. פקיד תביעות קבע שכתוצאה מהנכות רפואית, הלוקה בתסמונת איבד את כושר ההשתכרות בשיעור של 50% לפחות.

קצבת שירותים מיוחדים

תשולם ללוקה בתסמונת,שטרם הגיע לגיל פרישה, בתנאים המצטברים הבאים:

1. אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

2. ועדה רפואית קבעה לו, בשל כל המחלות והליקויים מהם הוא סובל, דרגת נכות שהיא אחת מאלה:

o 60% נכות צמיתה משוקללת – אם הוא מקבל קצבת נכות.

o 75% נכות צמיתה משוקללת – אם הוא אינו מקבל קצבת נכות.

3. הוא אינו מקבל גמלת נכות מעבודה או סיוע כספי אחר לטיפול ועזרה בבית.

4. שכרו אינו עולה על חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

  • הזכאים לקצבה זו יקבלו גם היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

גמלת סיעוד

תשולם ללוקה בתסמונת, שהגיע לגיל פרישה, בתנאים המצטברים הבאים:

1. הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

2. הוא נזקק להשגחה ולסיוע בביצוע מרבית פעולות היומיום, כרחצה, הלבשה ואכילה.

הצורך בהשגחה וסיוע לא נקבעים על ידי ועדה רפואית, כי אם על ידי מעריך, שמבקר את הקשיש הלוקה בתסמונת בביתו וצופה באופן התנהלותו ויכולתו לתפקד.

הגמלה עצמה אינה משולמת כקצבה כספית, אלא באמצעות מתן אפשרות בחירה בין שירותים שונים, מתוך סל השירותים שמציע המוסד לביטוח לאומי.

משרד האוצר

פטור מתשלום מס הכנסה והנחה במס רכישה: יינתנו ללוקה בתסמונת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות.

משרד הבינוי והשיכון

סיוע בתשלום שכר דירה: יינתן ללוקה בתסמונת שכושרו לעבוד נפגע בשיעור של 75% לפחות.

משרד התחבורה

הנחה בתשלום על נסיעה תחבורה ציבורית: תוענק ללוקה בתסמונת, אם הוא מקבל קצבת נכות כללית וכושרו לעבוד נפגע בשיעור של 75% לפחות.

רשויות מקומיות

הנחה בתשלום הארנונה: תוענק ללוקה בתסמונתשכושרו לעבוד נפגע בשיעור של 75% לפחות.

משרד הבריאות

הנחות ברכישת תרופות: יינתן ללוקה בתסמונת, שנחשב לחולה כרוני, על ידי קופת החולים בה הוא חבר.