החל מאוקטובר 2015 – מטפלות מזוכות על מס הכנסה שלילי (מענק עבודה)

מה הכנסה שלילי (מכונה גם: מענק הכנסה) הוא החזר מס לבעלי משכורת נמוכה. מדובר למעשה בסוג של מענק עבודה. המס משולם לשכירים, ומאפשר להם לקבל תוספת הכנסה למשכורתם וזאת בהתאם לקריטריונים מסוימים.

המס משולם לעובד שמשכורתו נמוכה, ואינה מגעת לרף המחויב בתשלום מס. מס הכנסה שלילי מבטיח הכנסה מינימלית ונחשב לסוג של "קצבה".

המענק ניתן על ידי רשות המיסים ומטרתו להוות תמריץ לצאת לעבודה, לצמצם פער חברתי, ולהרחיב את כוח העבודה. מדובר בהטבה שניתנת לאוכלוסיה מעוטת יכולת המצמצמת את פערי העוני בחברה. תשלום המס מחייב עמידה בתנאים מצטברים ובין היתר גיל, מספר הילדים, גובה המשכורת מעבודה וכולי. הכנסה נוספת, או הכנסה שמרוויח בן הזוג, יפחיתו את גובה המענק.

"חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) התס"ח 2007"

חוק מס הכנסה שלילי, מעגן את הסדרת התשלום של מענקי מס הכנסה שלילי. בין היתר מבחין החוק בין עובד שכיר לבין עובד עצמאי. החוק קובע ששכיר יקבל מענק בתשלום, ולעומת זאת, קובע החוק כי עצמאי יקבל את המענק באמצעות קיזוז מהמס שהוא משלם. אם בשנה מסוימת קיימת יתרת של מענק לזכותו של העובד העצמאי, היא תקוזז במהלך 3 בשנים הבאות, ומה שלא ניתן לקזז במשך 4 שנים יוחזר לעצמאי בניכוי של 25% בשנה החמישית.

מה קבע התיקון לחוק מאוקטובר 2015?

בסוף חודש אוקטובר 2015, אושרה הצעת חוק חשובה המטיבה עם עצמאים העובדים תחת פיקוח משרד ממשלתי. מדובר בתיקון לחוק מס הכנסה שלילי הנקרא: "הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון – מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת) התשע"ה 2015" .

התיקון הנ"ל מחריג את המטפלות במשפחתונים שהכנסתם מפוקחת על ידי משרד של הממשלה, מהיותן עסק עצמאי – וקובע שהן תחשבנה לשכירות הזכאיות לקבל מס הכנסה שלילי.

משפחתונים ביתיים מפוקחים מכוח החוק על ידי האגף למעונות יום ולמשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה. משכורותיהן של המטפלות מפוקחות אף הן, והדיווח על הכנסותיהן מתבצע על ידי אגף במשרד הכלכלה. לפיכך ובהתאם להצעת החוק, המטפלות שמפעילות משפחתונים בפיקוח בביתן, תחשבנה לשכירות, ותקבלנה מענק תשלום של מס הכנסה שלילי כל שנה, בדומה ליתר המטפלות שמועסקות במשק. הדיווח בענין יבוצע על ידי האגף במשרד הכלכלה שמפקח עליהן.

מה היה מעמדן של המטפלות עד להצעת החוק?

הצעת החוק שינתה את מעמדן של המטפלות שכן עד אז, נחשבו המטפלות שעבדו מהבית והפעילו משפחתונים, לעובדות עצמאיות, שאינן זכאיות להחזרים של מס הכנסה שלילי. המטפלות נחשבו לעצמאיות בין היתר בטענה שהן שיפצו מכספן ועל חשבונן את המעון בו התגוררו והתאימו אותו למשפחתון ולטיפול בילדים, נבצר מהן לצאת לחופשה מבלי לדאוג לעובדת מחליפה שתמלא את מקומן, והן מימנו בעצמן את הכשרתן כמטפלות לילדים בגילאים רכים. המטפלות לא נחשבו לשכירות של משרד הכלכלה, שכן נטען לגביהן שלא מתקיימים עימן יחסי עובד מעביד.

המטפלות טענו, שהעלות של המשפחתון המשולמת על ידי הורי הילדים הינה מסובסדת על ידי הממשלה בהתאם ליכולת הכלכלית של ההורים. עוד נטען, כי מדובר למעשה בפיקוח ממשלתי על המשפחתונים, וילדים רבים המטופלים במשפחתונים באים ממשפחות רווחה, שהממשלה תומכת בהן. בנוסף טענו המטפלות כי גם משכורתן היא בפיקוח משרד הכלכלה. לאור שכרן הממוצע הנמוך שאינו מגיע אפילו לסכום המאפשר קיזוז מס, הן ביקשו להיות מוכרות כשכירות כדי שתוכלנה לקבל מענק של מס הכנסה שלילי .

 מה המשמעות של הצעת החוק?

התיקון לחוק השווה את מעמדן של מטפלות במשפחתונים המפוקחים למטפלות שכירות אחרות, שיפר את מעמדן הכלכלי, והטיב עם פלח של אוכלוסיה שללא ספק היתה זכאית לתמריץ ועידוד.

למידע נוסף – קבלת מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) למטפלות

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום