Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

מהם הליקויים המזכים בקצבת ניידות?

אנשים הסובלים ממגבלות, נכויות או מחלות קשות עשויים להימצא זכאים לקבלת גמלאות שונות מטעמו של המוסד לביטוח לאומי. בין הקצבאות השונות ניתן למצוא גם את קצבת הניידות. יש לדעת שכמו בקביעה של נכויות שונות אשר מוצמד להם מספר באחוזים בהתאם לרמת הנכות, כך המצב גם בהקשר של ירידה ביכולת הניידות. למוסד לביטוח לאומי לא רק רשימה של ליקויים שמאפשרים את קבלת קצבת הניידות אלא גם התייחסות ממוספרת (באחוזים) לכל סוג של מגבלה או רמת חומרה.

הזכאות לגמלת הניידות

על פי המוסד לביטוח לאומי (הנשען על חקיקה ועל קריטריונים של ספר התפקוד), זכאות לקצבה בהקשר של ניידות שמורה לאנשים מגיל 3 ומעלה ולמבוגרים שאינם בגמלאות ואשר אושרו להם מגבלה אחת או יותר בגובה של לכל הפחות 40%. יש לציין שישנם מקרים מסוימים שבהם תאושר הגמלה גם בקריטריונים שונים וכן יש גם משמעות לשאלה האם לתובע הגמלה יש או אין רישיון נהיגה.

לבעלי רישיון נהיגה בתוקף תשולם קצבת ניידות עבור ליקויים באחוזים גבוהים יותר לעומת חסרי הרישיון. עוד יש לציין שבמידה ומשולמת לתובע קצבה אחרת, יתכן ויהיה עליו לבחור בין קצבת הניידות לבין הקצבה השנייה.

רשימת הליקויים מבחינת ביטוח לאומי

הליקויים המזכים בקצבת ניידות מבחינת ביטוח לאומי הינם מומים, פגיעות, מחלות או נכויות הקשורות ברגל אחת או בשתי הרגליים:

משמעות הליקויים באחוזים

כפי שהוזכר לעיל, אין די להוכיח שמתקיים בתובע הקצבה ליקוי המוזכר ברשימה שלעיל. יש גם משמעות לאחוזי הירידה בניידות לעניין קבלת הקצבה. משום כך, נראה להלן רשימת ליקויים נבחרים ומשמעותם באחוזים:

Exit mobile version