זכויות תלמידי החינוך המיוחד

מערכת החינוך במדינת ישראל נותנת מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולתלמידים הבאים מאוכלוסיות מיוחדות, ואף מעגנת את זכויותיהם בחוק.

המערכת תומכת בתלמידים ובהוריהם על ידי מתן זכויות בסיס הנוגעות ללימודיהם של התלמידים ולזכויות ההורים בשמירה על קשר עם המוסד החינוכי לגבי מצבו הלימודי והחברתי של התלמיד בחינוך המיוחד.

זכויות תלמידי החינוך המיוחד קבועות בחוק החינוך המיוחד, וכן במגילת זכויות הילד ומסמכים הצהרתיים נוספים. מטרתו של חוק החינוך המיוחד לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים להתפתח ולפתח את כישוריהם הפוטנציאליים על ידי הענקת הסביבה הלימודית המתאימה לילד, כל אחד לפי מגבלותיו ולקויותיו.

מהו חינוך מיוחד?

ילד מגיל 3 עד גיל 21 שעבר ועדת השמה של משרד החינוך ונמצאה אצלו לקות המצריכה טיפול מיוחד נחשב לילד בעל צרכים מיוחדים. ילד שכזה הינו ילד בעל לקות רצינית שמונעת ממנו לתפקד באופן רגיל. הלקות יכולה להיות לקות פיזית, שכלית, נפשית, קוגנטיבית, לשונית, מוטורית, קשורה לתסמונות הקשת האוטיסטית ועוד.

חינוך מיוחד הינו חינוך המותאם ספציפית לצרכי הילד באופן שמספק התאמה בין צרכיו המיוחדים של הילד לבין פתרונות החינוך המוצעים לו. ילדים אוטיסטים או בעלי צרכים מיוחדים יכולים להתחנך במוסד לחינוך מיוחד, או לקבל התאמות לתנאי החינוך להם הם זקוקים במוסד חינוך רגיל.

חוק חינוך חינם

ילד מגיל 3 עד גיל 21 שעבר את ועדת ההשמה של משרד החינוך, ונמצא כבעל צרכים מיוחדים,  זכאי לקבל חינוך מיוחד, המותאם לצרכיו הספציפיים, בחינם עד להגיעו לגיל 21.

על משרד החינוך למצוא לילד פתרון חינוך מיוחד סמוך ככל הניתן למקום מגוריו. במידה ולא נמצא כזה, רשאי משרד החינוך להעבירו למוסד חינוכי אחר, גם אם זה נמצא בתחום מועצה שיפוטית אחרת מהמועצה בה מתגורר הילד, בתנאי שמשתתף המשרד בהחזרי הנסיעות ובשירותים הנלווים אליהם נצרך הילד בשל המרחק.

הלימודים עצמם

הלימודים במוסדות החינוך המיוחדים מתקיימים לפחות במשך שנת הלימודים הרגילה, אלא אם כן החליט שר החינוך אחרת. המורים המחנכים והמלמדים במוסדות אלה, חייבים להיות בעלי תעודת הוראה והסמכה לחינוך מיוחד או שקיבלו היתר זמני ממנכ"ל משרד החינוך לעבוד בתחום החינוך המיוחד.

לשירותי החינוך הללו, נלווים שירותים טיפוליים נוספים כגון: שירותי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק, בדיבור ובאמנות, ופיזיוטרפיה. על המטפלים להיות בעלי תעודה והסמכה במקצועות הללו.

בתחילתה של כל שנת לימודים יקבע המוסד המחנך תכנית לימודים מותאמת אישית לילד, בהשתתפות הוריו, תוך כדי התייחסות מירבית למוגבלויותיו וצרכיו המיוחדים של הילד. בסוף כל שנת לימודים תינתן להורים הערכה כתובה בדבר התקדמותו של הילד בשלבי החינוך שנקבעו בתחילת השנה, וסקירה כללית של היעדים אותם כבש הילד במהלך השנה, כמו גם של נקודות הכשל.

שילוב הילד בחינוך רגיל

ילד בעל צרכים מיוחדים שעבר את ועדת השילוב של משרד החינוך רשאי לעבור ללמוד במוסד לחינוך רגיל, בהסכמתו של הוריו. בכל שלב של הלימודים רשאים ההורים להחליט להחזיר את הילד למוסד החינוך המיוחד בו למד טרם שילובו בחינוך הרגיל.

ילד בעל צרכים מיוחדים הלומד במתכונת שילוב במוסד לימודים רגיל זכאי לתגבורי הוראה, ולטיפולים נוספים מעבר לחינוך הרגיל לו הוא זכאי. בנוסף, תינתן להורים הערכת מצב בסוף כל תקופת לימודים אודות מצבו של הילד מבחינה חברתית, רגשית ולימודית במוסד החינוך הרגיל בו הוא לומד.

ראו גם: זכויות אוטיסטים