Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות צרכנים וחוק כרטיסי חיוב

חוק כרטיסי חיוב, שנחקק בשנת 1986 ועבר כמה תיקונים חשובים ורלבנטיים בשנת 2008, הוא במהותו חוק צרכני. החוק נועד להסדיר עבור הצרכנים והחברות שמנפיקות כרטיסי אלו את התחום מבחינת זכויות צרכנים בהתאם לחוק כרטיסי חיוב וכן מבחינת חובותיהם, מה מותר ואסור לחברות המנפיקות לעשות וכדומה.

הפסקת חוזה כרטיס אשראי

גם הלקוח וגם מנפיק כרטיס האשראי רשאים לבטל ולהפסיק את חוזה ההתקשרות ביניהם בכל זמן. למרות האמור בסעיף זה לגבי זכויות צרכנים בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, כמובן שיכולות להיות הגבלות ואם הלקוח חתם על תקופת התחייבות כלשהי שלא ניתן לבטל מול חברת האשראי אז לא ניתן להפסיק את החוזה סתם כך.

הגנה מפני גניבות ואובדן – אחריות שימוש לרעה

במקרים בהם נגנב הכרטיס פיזית, נגנבים פרטי הכרטיס או שהוא אובד יש בחוק סעיף אחריות לשימוש לרעה בכרטיס. למשל אם הכרטיס נגנב והגנב מנסה למשוך איתו כסף או לבצע רכישה אז בעל הכרטיס מזוכה בסכום ולא צריך לספוג את העלות על עסקה, כנ"ל לגבי עסקאות אינטרנט שנעשו באמצעות פרטי הכרטיס.

חשוב מאוד מבחינת בעל הכרטיס להודיע מיד עם היוודע דבר אובדן הכרטיס או פרטיו לחברת האשראי או להודיע מיד כשרואים את פירוט החיוב הרלבנטי. בעל הכרטיס אינו אחראי ולא יחויב על עסקאות שבוצעו לאחר ההודעה לחברת האשראי וגם לא אם הודיע רק כאשר ראה את החיוב (במיוחד מקרים של גניבת פרטי הכרטיס ולא גניבה פיזית שלו). אם מאחרים לדווח לחברה על העניין לאחר שהוא כבר ידוע ללקוח, יש קנס ועלות קבועה בחוק כרטיסי חיוב.

סעיף אחריות שימוש לרעה בכרטיסי אשראי קובע גם כי עם שונה סכום העסקה בפועל לעומת הסכום שכתוב במסמך העסקה וללא הרשאת הלקוח, אז הוא יפוצה בהפרש.

ביטול עסקת אשראי במסמך חסר – הגנה כמעט מלאה לצרכן

לעומת עסקת כרטיס אשראי רגילה בה יש מסמך עסקה ברור עם פרטיו של הלקוח והוא חותם עליו, עסקה טלפונית, באינטרנט וכדומה היא עסקה במסמך חסר שבה אין שימוש פיזי בכרטיס או שאין מסמך ברור עם פרטי הלקוח או שאין חתימה של הלקוח. במקרים בהם בעל כרטיס חויב על עסקה שכזו והוא מודיע לחברת האשראי על אחד מהשניים:

חברת האשראי חייבת במסגרת זכויות צרכנים בהתאם לחוק כרטיסי חיוב להחזיר לו את בכום החיוב או את ההפרש בין הסכומים – כאשר הסכום נגבה מבית העסק כדי לכסות את התשלום של החברה. בכך חוק כרטיסי חיוב מעניק הגנה כמעט מלאה לצרכן אך גם משאיר לו פתח רחב להונאה וביטול עסקאות למרות שאלו נעשו כדין והמוצר סופק ללקוח – אין בכך כדי לתת רעיונות שליליים לקוראים!

ביטול עסקה בגלל אי אספקה

במקריאי הספקה של המוצר שנרכש, יש להודיע בכתב לחברת האשראי והיא תבטל את העסקה, תפסיק את החיוב ו/או תחזיר את הכסף ללקוח במילוי התנאים הבאים:

ביטול חד צדדי של הוראות קבע

התיקון המשמעותי ביותר לחוק כרטיסי חיוב הוא בכך שניתן כיום לבטל באופן חד צדדי הוראות קבע בכרטיס האשראי. הלקוח צריך להודיע לחברתה האשראי על הרצון להפסיק את החיוב וזו חייבת לבצע זאת. כמובן שלא לגבי הוראות קבע בעלות התחייבות חוקית ולא לעסקאות תשלומים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר בנק ישראל.

Exit mobile version