Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות עבודה בזמן טיפולי פוריות

נשים רבות נאלצות לעבור טיפולי פוריות או טיפולי הפריה לשם כניסה להיריון. לא כל המעסיקים מקבלים בצורה יפה את העובדה כי העובדת שלהם נמצאת בטיפולים, והסיבות לכך הן היעדרויות ממקום העבודה, אשפוזים אפשריים, אפשרות כניסה להריון בעתיד ועוד.

החוק בישראל מכיר בבעיות שעומדות בפני נשים שעוברות טיפולי פוריות והן זוכות להגנה. על כן נשים עובדות לא צריכות להסתיר את עובדת טיפולי הפוריות.

"חוק עבודת נשים" ו"חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" מגנים על נשים עובדות בתקופה בה הן עוברות טיפולי פוריות. לפי החוקים, אישה עובדת זכאית להיעדר מהעבודה במשך כל התקופה שהיא נמצאת בטיפולי פוריות, בתנאי שהיא מציגה אישור כתוב מהרופא המטפל. על האישה העובדת חלה החובה להודיע למעסיקה על ההיעדרויות הנדרשות זמן סביר מראש. ישנן זכויות נוספות להן זכאיות נשים עובדות בזמן טיפולי פוריות.

מספר ימי היעדרות מאושרים ואופן התשלום

כמות הימים בהם אישה יכולה להיעדר מעבודתה בגין טיפולי פוריות תלויה בהיקף משרתה. אישה שעובדת 5 ימים בשבוע זכאית להיעדר 16 ימים במסגרת טיפולי פוריות. אישה שעובדת במקום בו עובדים שבוע עבודה ארוך- 6 ימי עבודה, זכאית להיעדר במשך 20 יום בשל טיפולי פוריות.

על פי החוק, היעדרות בשל טיפולי פוריות נחשבת כימי מחלה. אי לכך נשים שנעדרות ממקום עבודתן בשביל טיפולי פוריות או טיפולי הפריה, זכאיות לתשלום שכר מלא עבור אותם ימי היעדרות, בהתאם לכמות הימים המותרת על פי החוק.

מה בדבר פיטורים?

על פי "חוק עבודת נשים" שבא להגן על נשים עובדות, מעסיק אינו יכול לפטר אישה עובדת בגלל היעדרויות לצורך טיפולי פוריות. יחד עם זאת האישה מחויבת להיות גלויה לחלוטין עם מעסיקה בעניין הטיפולים, והיא  מחויבת להציג בנוסף להודעה מוקדמת על כך שהיא עומדת להיעדר מהעבודה, גם אישורם חתומים מרופא מטפל, שבאים להסדיר את סיבת ההיעדרויות.

במידה שמעסיק רוצה לפטר עובדת שנמצאת בזמן טיפולי פוריות או טיפולי הפריה, עליו לקבל על כך אישורים לפיטורים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה באמצעות הגשת בקשה מסודרת לפיטורי אישה בזמן טיפולי פוריות. את האישורים האלה עליו להגיש לממונה על עבודת נשים היושב במשרד. הממונה יוכל לאשר את הפיטורים רק בתנאי שבידי המעסיק של האישה יהיו סיבות טובות לפיטורים שאינן קשורות כלל לטיפולי הפוריות.

במידה שהעובדת לא הייתה גלויה לחלוטין עם המעסיק בנוגע לטיפולי הפוריות או לטיפולי ההפריה אותם היא עוברת, לא הציגה אישורים רפואיים ולא התריעה מראש על ימי היעדרות, למעסיק לא תהיה כל בעיה לפטר אותה, מכיוון שהוא אינו מודע לעובדת טיפולי הפוריות.

בית המשפט קבע כי ישנם מקרים שבהם טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה לא מצדיקים ימי היעדרות ממקום העבודה. במקרים כאלה המעסיק רשאי לפטר את העובדת ללא אישורו של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

מידע חשוב לנשים עובדות

נשים שעוברות טיפולי פוריות בזמן עבודתן מחויבות להודיע על כך למעסיקן ולהציג בפניו אישורים בגין היעדרות או איחור לעבודה. חשוב לדעת שהאישורים האלה לא יכולים למנוע פיטורים בכל מקרה, אולם הם יכולים לעמוד לטובתה של האישה במידה והיא פוטרה שלא על פי החוק, בכך שיביאו לתשלום פיצויים גבוה.

במידה שאישה שפוטרה סבורה כי הפיטורים נעשו שלא על פי החוק, היא יכולה לפנות למשרד עורכי דין אשר מתמחה בזכויות נשים בעבודה, בכדי לבדוק היטב את המקרה, והאם באמת ישנה סיבה להגשת תלונה בנושא הפיטורים לבית הדין לענייני עבודה.

צריכה לשלב טיפולי פוריות בעבודה? חוששת כי את לא יודעת את כל זכויותיך? קראי כאן על חובתיו של המעסיק כלפי המצב החדש וכיצד ניתן להתמודד טוב יותר עם המצב החדש.

Exit mobile version