Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות נשים

צמד המילים "זכויות נשים" מדבר על מעמד הנשים בחברה ועל זכויותיהן, בכל גיל, בכל שכבת אוכלוסייה, ללא הבדלי גזע או דת. מדובר בזכויות נשים המקובלות על ידי ארגונים חברתיים שקבעו אותן בתהליכים סוציאליים, או שהן יכולות להיות כאלה שהחוק או המסורת הנהוגה באותה מדינה- דיכאו אותן.

בישראל, החל משנות השבעים, קמו ארגוני חברה שונים ששמו למטרתם את עניין קידום האישה בחברה הישראלית, כמו "שדולת הנשים" ו"האגודה לזכויות האזרח". בשנת 1992 הוקמה בכנסת "הוועדה לקידום מעמד האישה"- ועדה שמעלה על שולחנה באופן קבוע נושאים בהקשר של זכויות האישה ומעמדה בחברה.

זכויות נשים בעבודה

"חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה" מיועד לשמור על שוויון תעסוקתי בין המינים. החוק קבע כי אין להפלות עובדות או מועמדות לעבודה בגלל היותן נשים. (אף על פי שקיים החוק, נשים רבות מופלות לרעה במקום עבודתן). במסגרת זכויות נשים בעבודה ישנם מספר סעיפים, המציינים זכויות שונות. להלן רשימת זכויות הנשים:

  1. זכויות נשים בהריון – על פי החוק אין לפטר אישה הרה, כשהיא מועסקת במקום העבודה תקופה של חצי שנה לפחות. ישנן פעמים בהן איסור זה אינו מוחלט, אלא נתון לביטול, כשהמעסיק מבקש אישור ממשרד העבודה והרווחה לפטר את האישה. האישה ההרה זכאית לצאת לבדיקות רפואיות הקשורות להיריון למספר שעות מסוים, בהתאם להיקף משרתה. לאחר חופשת הלידה המגיעה על פי החוק, האישה זכאית לחזור למקום עבודתה לתקופה של 45 ימים. ישנם מעסיקים שמנצלים את החוק לרעתן של העובדות, ומפטרים אותן לאחר התקופה.
  2. חופשת לידה – על פי החוק, זכותה של אישה לצאת לחופשת לידה לתקופה של 26 שבועות, כאשר 14 השבועות הראשונים מזכים אותה בתשלום דמי לידה מביטוח לאומי. עובדת שעבדה במקום עבודתה פחות מ 12 חודשים לפני הלידה, זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות בלבד. לאחר 26 שבועות מיום הלידה, מחויבת האישה, שעבדה יותר משנה במקום, לחזור לעבוד, והמעסיק אינו רשאי לדחות את חזרתה.
  3. פיטורים לאחר חופשת לידה – אין לפטר אישה לאחר חופשת לידה ו-60 ימים אחריה, ללא תשלום פיצויים. היה והמעסיק מפטר אותה בניגוד לחוק, עליו לשלם לה על תקופה של 30 ימים. כמו כן, חל איסור לפטר אישה לאחר חופשה ללא תשלום ו-60 ימים לאחריה.

זכויות נשים- אימהות חד הוריות

משפחה חד הורית מוגדרת כמשפחה בה הורה אחד בלבד מגדל את ילדיו, כאשר טרם מלאו להם 18 שנים. בישראל, מרבית המשפחות החד הוריות כוללות אימהות וילדים. על פי "חוק משפחות חד הוריות" זכאיות האימהות לקבל הטבות שונות מגורמים ממסדיים, הניתנות בהתאם למצבן הכלכלי ולמספר הילדים בבית. להלן רשימת זכויות אמהות חד-הוריות, המגיעות מביטוח לאומי:

  1. ילדים בכיתות א'-ה' יקבלו מענק לימודים מביטוח לאומי, בגובה של 18 אחוז מהשכר הממוצע. ילדים בכיתות ו'-ח' יקבלו מענק בגובה של 10%.
  2. במידה והאב אינו משלם דמי מזונות אותם קבע החוק, אם חד הורית לילד אחד לפחות מתחת לגיל 18 תקבל דמי מזונות מביטוח לאומי בהתאם למבחן ההכנסה שלה.
  3. קבלת סיוע בשכר דירה במשך שלוש שנים.
  4. האם מקבלת נקודות זכות במס הכנסה.
  5. הנחה של 20% מתשלום הארנונה. במידה והאם מקבלת גמלת הבטחת הכנסה, גמלת מזונות או קצבת סיעוד, ההנחה מארנונה תהיה בגובה של 70%.
  6. פטור מאגרת טלוויזיה לאם חד הורית המקבלת הבטחת הכנסה, ומי שמקבלת השלמת הכנסה, זכאית ל 50% הנחה.
  7. הנחה בתחבורה ציבורית בגובה של 33% לאם חד הורית המקבלת קצבה כלשהי מביטוח לאומי.

למידע נוסף:

ארגוני סיוע לנשים

החוק למניעת הטרדה מינית

זכויות נשים בצה"ל

אלימות נגד נשים

שוויון תעסוקתי בין המינים

סיוע רפואי לנפגעי תקיפה מינית

Exit mobile version