Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות האזרח מול חברות הסלולר

זכויות מול חברות הסלולר

האזרח הפשוט מוצא עצמו לא פעם עומד חסר אונים מול חברות הסלולר. חשבוניות מוגזמות, נציגים חלקלקים והסכם התקשרות מבלבל גורמים לו לשלם סכומי עתק מבלי שברור לו על מה ולמה. בתקופה האחרונה חל שיפור משמעותי במצב עם כניסתה של רפורמה הכוללת שורה של תקנות חוק שמטרתן להגביל את כוחן של חברות הסלולר ולאלץ אותן לנהוג בהגינות מול לקוחותיהן.

מומלץ לכל אזרח לדעת את זכויותיו למול חברות הסלולר ולעמוד על שלו. להלן ריכוז עיקרי הזכויות לפי קטגוריות:

נהלי התנתקות מחברת סלולר

לקוחות רבים שרצו להתנתק בעבר מחברת הסלולר שלהם ולעבור לחברה אחרת נרתעו מכך בשל קנסות יציאה גבוהים, תקופת ההתחייבות ועוד. הודות לתקנות האחרונות בנושא כבר הרבה יותר קל לעבור מחברה לחברה מבלי לשלם על כך ביוקר. הנהלים בנושא:

מידע ללקוח

לא עוד הסכם מעורפל, לא עוד חיובים תמוהים. חברות הסלולר מחויבות כעת ליידע את הלקוח בכתב בצורה מפורשת על כל הקשור אליו. ההסכם בין חברות הסלולר ללקוח כולל:

חיובים לא מוצדקים

אחת הטענות הנפוצות של לקוחות כנגד חברות הסלולר היא שהן מחייבות אותו עבור שירותים שהוא לא ביקש או שלא היו כלולים בהסכם ההתקשרות. כדי למנוע מצב זה תוקנו התקנות הבאות:

החזרים כספיים

במקרה שהחברה גבתה כסף שלא כהוגן או טעתה בחיוב עליה כמובן לפצות את הלקוח. חובותיה בנושא זה:

נהלים נוספים

ראו גם:

זכויות צרכנים

יחסי בנק ולקוח

חוק ניתוק הזיקה

Exit mobile version