Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

זכויות בנישואין

מה כוללת הזכות להינשא? אילו זכויות והטבות מעניקה המדינה לזוג נשוי? מה בין נישואין כדת למעמד ה"מוכרים בציבור"? כל המידע על זכויות בנישואין.

הזכות להינשא ניתנת לבני זוג אשר מעוניינים למסד את הקשר ביניהם ולהפוך אותו לרשמי. הזוג רשאי להינשא באחת המסגרות המקובלות על החוק. בארץ ישראל רק רב או כהן יכול לשמש רושם נישואין, אם כי, חשוב לציין כי המדינה מכירה בנישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל.

[addw2p name="family"]

זכויות בנישואין – זכויות הניתנות מטעם המדינה

ישנן זכויות הנגזרות ממעמד הנישואין וכרוכות בזויות ובהתחייבויות הדדיות בין בני הזוג. מעבר לכך, הנישואין מאפשרים לבני הזוג ליהנות מזכויות שהמדינה נותנת להם. המדינה רואה בנישואין מצב חברתי מועדף, ובהתאם לכך מעניקה לבני זוג נשואים זכויות והקלות שונות בתחום הכלכלי. לדוגמא:

במישור האישי – אישה נשואה פטורה מחובת השירות בצה"ל.

זכויות בנישואין – ידועים בציבור

ידועים בציבור היא הגדרה לבני זוג, גבר ואישה (מתקיים ויכוח ציבורי האם בני זוג מאותו המין יכולים להיחשב "ידועים בציבור"), אשר חיים חיי אישות כבעל ואישה ומנהלים משק בית משותף, ללא נישואין. מעמדם של בני זוג כידועים בציבור נוצר מעצם קיומם של החיים המשותפים.

סטאטוס ידועים בציבור הוא בחירה של בני הזוג, מסיבות שונות: אינם יכולים להינשא בארץ, מצבם הכלכלי לא מאפשר להם, מבחירה חופשית, מתנגדים להינשא על פי ההלכה, אחד מבני הזוג רוצה לשמור על זכויות הגמלה הניתנת כאשר בן הזוג נפטר ועוד.

מעמדם של הידועים בציבור אינו שווה לחלוטין ממעמדם של בני זוג שנישאו כהלכה.

כדי למסד את יחסיהם של בני זוג החיים כידועים בציבור, יכולים השניים לערוך ביניהם הסכם (תצהיר, נישואי חוזה, כתב זוגיות), שיקבע את כל המחויבויות זה לזה, את הזכויות והחובות לגבי ילדיהם מנישואין קודמים והילדים שעתידים להיוולד להם, וכן חיובים במזונות ובעלות ברכוש השייך לכל אחד מהם.

בהסכם אפשר לכלול גם זכויות ברכוש שנרכש במשותף, ובמגורים בדירה השייכת לאחד מהם. הסכם כזה מבהיר את מעמדם, קובע את זכויותיהם לעתיד ואת דרך פירוק השיתוף ביניהם.

זכויות כלכליות – ידועים בציבור לעומת נשואים

במוסד לביטוח לאומי הידועים בציבור זוכים ליחס שווה לבני זוג נשואים.

זכאות למשכנתא – לאחרונה הוכרה זכאותם של ידועים בציבור על ידי משרד השיכון לקבל משכנתא כאילו היו נשואים.

חוק פיצויי פיטורים – בזמן שעובד נשוי יכול להתפטר מעבודתו לרגל נישואיו ולהיחשב כמפוטר ועקב כך לזכות בפיצויי פיטורים, ידוע בציבור לא נהנה מהזכות הזו. לעומת זאת, עובד שהלך לעולמו או חלה, בן זוגו הידוע בציבור יוכל לזכות בפיצויי הפיטורים של בן זוגו כאילו היו נשואים.

כספי תגמולים – אלמן או אלמנה המקבלים תגמולים מביטוח לאומי ונכנסים לקשר של ידועים בציבור, ממשיכים להיחשב אלמנים ומקבלים כרגיל את כספי התגמולים. אם מתחתנים שוב הם מאבדים את הזכויות כאלמנים.

מס הכנסה – פקודת מס הכנסה בישראל היא מנדטורית ומדברת על קשרי נישואין בלבד. הפקודה אוסרת על נשוי לתת שכר לבן זוגו. איסור זה אינו קיים בין זוג שהוא ידוע בציבור. בניגוד לנשואים, ידועים בציבור יכולים להגיש דו"חות מס הכנסה נפרדים גם אם הם שותפים עסקיים, ולזכות בדרגות מס נמוכות יותר. מדובר בהטבה משמעותית למדי.

מס שבח – ידועים בציבור נהנים מפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים פעמיים בארבע שנים, ולא פעם אחת כפי שנהוג אצל הנשואים.

למידע נוסף:

הסכם ממון

Exit mobile version