דמי מחלה

דמי מחלה משולמים לעובד שלקה במחלה בעת עבודתו. זהו תשלום חובה עבור המעסיק, אך החוק קובע מספר מקסימלי של ימי מחלה בתשלום וכן שכר מופחת מיום המחלה הרביעי ואילך. כמו כן, עובדים בזמן מחלה מוגנים מפיטורים למעט מקרים מיוחדים כגון סגירת העסק.

קראו עוד על זכויות עובדים ומימוש זכויות רפואיות.

זכאות

כל עובד אשר נבצר ממנו להגיע למקום עבודתו, עקב מחלה זו או אחרת, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, על פי החוק.

גובה דמי המחלה

בעבור היום הראשון להיעדרות- לא משולמים דמי מחלה

בעבור היום השני והשלישי, ישולמו יחדיו, דמי מחלה בגובה של מחצית מהשכר היומי אשר היה מקבל העובד, אם היה עובד בפועל, או מתוך התפוקה היומית אשר היה נותן באם היה עובד ויוצר תוצרת. חישוב שכזה ייתבצע לפי ממוצע תלת חודשי אחרון.

בעבור היום הרביעי ואילך ישולמו שבעים וחמישה אחוזים מאותו השכר, בין אם הוא יומי, חודשי, שעתי או תפוקתי.

ישנם מקומות עבודה, אשר מעגנים בהסכמים אישיים חישובים אחרים לדמי מחלה, ובלבד שלא יהיו מופחתים מהוראת החוק.

קריטריונים לתשלם דמי מחלה

  • עובד , העובד מלא על פי משכורת מלאה, יחושבו דמי המחלה לפי ימי העבודה הנהוגים במקום עבודתו, ללא ימי מנוחה וללא חגים ומועדים.
  • עובד אשר עבד חלקית באותו מקום העבודה או/ו תחת אותו המעסיק, יחושבו דמי מחלתו לפי מספר ימי העבודה אשר עבד בהם ושעות העבודה ברבעון האחרון, או המלא ביותר במשך אותה השנה, או תשעים ימים, במידה והעובד עובד שבעה ימים בשבוע.

באם לא עבד העובד רבעון מלא, ימי המחלה שיחושבו לו, ללא התחשבות בסופי שבוע וחגים, כמובן, יוכפלו באופן יחסי לממוצע השבועי של ימי עבודתו, טרם מחלתו, ויוכפלו בספרה שש, אלא אם עבד העובד יותר מששה ימים בשבוע, אזי יוכפלו במספר 7.

במקרה של עבודה חלופית במשך תקופת המחלה

אם ניתנה לעובד הזדמנות לעבוד במשרה חלופית, באותו מקום עבודה, אשר מתאימה לכישוריו, מצבו הרפואי, למשך תקופת מחלתו, אזי לא ישולמו לו דמי מחלה, אלא שכר מלא, כפי שהיה טרם המחלה, גם אם העבודה החלופית היא בהיקף משרה נמוך יותר.

היה ועבד העובד במקום עבודה אחר, במשך ימי מחלתו, לא ייקבל דמי מחלה ממקום העבודה ממנו נעדר, ואם הם שולמו לו, יידרש הוא להשיבם באופן כלשהו.

מספר ימי מחלה מקסימאליים

  • על פי החוק, משך ימי מחלה צברים יחושבו לפי יום עבודה וחצי בעבור כל חודש בו עבד העובד באותו מקום עבודה, אך מקסימום תשעים יום.
  • אדם אשר נעדר ממקום עבודתו חודש שלם, יחושבו דמי מחלתו לפי עשרים וחמישה ימים בחודש. כפול חלקם היחסי של ימי המחלה לאותם עשרים וחמישה הימים הללו.

האם מותרים פיטורי בזמן מחלה?

על פי החוק, לא ניתן לפטר עובד במהלך היעדרותו ממחלה, אלא אם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. העובד קיבל מכתב פיטורין טרם יציאתו לחופשת המחלה
  2. מקום העבודה בסכנת סגירה, בין אם מפשיטת רגל, או בין אם מתוקף צו פירוק או כל סיבה אחרת.

ביטוח דמי מחלה

קיום ביטוח דמי מחלה, מבטל למעשה את תשלום הימים הללו בידי המעסיק. ביטוח שכזה יכול להתבצע דרך מקום העבודה, בקופת גמל, בין אם במסגרת הסכם קיבוצי, או במסגרת רוב העובדים בחברה, ובין אם באופן פרטי. ביטוח זה ייעשה בחברת מוכר, בתנאים טובים ורצוי שתהיה זו חקופת גמל שלה ביטוחי דמי מחלה לאחוז גבוה של עובדים בישראל.

דמי מחלה נחשבים לשכר לכל דבר על פי החוק, ומחושבים בבסיסם מכל מרכיבי השכר נטו, גם אם מכיל הוא תוספות מיוחדות בגין יוקר, וותק או כל מרכיב אחר.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום