Site icon זכויות – מה מגיע לכם?

גמלת הבטחת הכנסה

גמלת הבטחת הכנסה היא מנגנון הגנה שמגן על האנשים שהכנסותיהם מעבודות ו/או מקצבאות, לא מספיקות בכדי לחיות ברמת חיים מינימלית. חוק הבטחת הכנסה קבע כי כל אזרח, בין אם הוא יחיד ובין אם זוהי משפחה, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה, כשאין ביכולתם להבטיח לעצמם הכנסה ראויה עבור מחייתם. החוק פועל עם שירות התעסוקה, הלשכה לשירותים חברתיים, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך, והאגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית.

בכל הקשור לזכויות וגמלת הבטחת הכנסה, קיימים שני גופים המעניקים גמלת הבטחת הכנסה. הראשון הוא ביטוח לאומי שמשלם גמלה לכלל הציבור שעומדים בקריטריונים מסוימים. השני הוא משרד החינוך שמשלם גמלה לאנשים שלומדים בישיבות ושעומדים בקריטריונים מסוימים.

הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה

תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה

ביטוח לאומי הציב שלושה תנאים, שצריך לעמוד בכולם, ובמידה ויש לתובע בן/בת זוג, גם הוא/היא צריכים לעמוד בהם.

רציפות תושבות

כשמלאו לתובע 20 והוא אזרח לפחות 24 חודשים ברציפות. במקרים כגון הריון, מחלה ושימוש בסמים זכאי התובע לגמלת הבטחת ההכנסה, גם כשמלאו לו 18.

במידה והתובע הוא אזרח פחות מ- 24 חודשים ברציפות, הוא זכאי לגמלה כשהוא עומד באחד מהתנאים:

מבחן הכנסות

על התובע לעמוד באחד מהקריטריונים:

מבחן תעסוקה

התובע צריך לעמוד באחד מהקריטריונים:

למידע נוסף קראו עוד על:

פטור ממבחן תעסוקה

זכויות מובטלים ודורשי עבודה

זכויות מטפל לא פורמלי

Exit mobile version